Legal

Algemene voorwaarden

1. Definities

1. Opdrachtnemer: Zalm Partners B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 93032935, gevestigd te Aert van Nesstraat 45, 3021 CA te Rotterdam.
2. Opdrachtgever: een (potentiële) Opdrachtgever die Diensten van Opdrachtnemer afneemt.
3. Diensten: Diensten zoals beschreven, maar niet gelimiteerd tot, op de website van Zalm Partners B.V. waaronder, maar niet gelimiteerd tot: Web development, hosting, snelheid optimalisatie, data-analyses, online vindbaarheid, visuele identiteit en copywriting.
4.Overeenkomst: elke Overeenkomst gesloten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.

2. Toepasselijkheid

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op opdrachten, aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgevers, behoudens en voor zover Opdrachtnemer met een Opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomt.
2. De toegepaste termijnen gaan lopen vanaf de eerstvolgende kalenderdag om 0:00 indien niet anders vermeld in de Overeenkomst.
3. Bij vernietiging of nietigheid van, al dan niet delen van, bepalingen voorkomende in de voorwaarden laat de geldigheid van de alle overige, al dan niet delen van, bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

3. Tot standkoming Overeenkomst

1. Offertes en andere aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en moeten worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Offertes en andere aanbiedingen van Opdrachtnemer verliezen hun geldigheid na verloop van zeven kalenderdagen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de gegevens die worden verstrekt aan Opdrachtnemer waarop Opdrachtnemer de offerte of aanbieding baseert. Opdrachtnemer heeft het recht om de offerte of aanbieding te wijzigingen indien blijkt dat de gegevens van Opdrachtgever onvolledig of onjuist zijn.
4. Een Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand door een schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever van een geldige offerte of aanbieding van Opdrachtnemer.

4. Wijze van uitvoering Overeenkomst

1. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstige eisen van goed vakmanschap uitvoeren op op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap en techniek.
2. De tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever te sluiten Overeenkomst draagt het karakter van een inspanningsverbintenis, tenzij en voorzover schriftelijk anders overeengekomen het uitdrukkelijke resultaat toe te zeggen. Dit resultaat dient met voldoende meetbaarheid te zijn omschreven in de Overeenkomst.
3. Partijen bepalen in een nadere Overeenkomst de leveringstermijnen alsmede de plaats en wijze waarop de Diensten worden geleverd of opgeleverd. In het geval van een, al dan niet dreigende, overschrijding van de overeengekomen leveringstermijnen, zal Opdrachtnemer zo spoedig mogelijk contact opnemen met Opdrachtgever om tot een nieuw leveringstermijn te komen.
4. Indien overeengekomen in de Overeenkomst dat de levering van Diensten in delen wordt gedaan, heeft Opdrachtnemer het recht het volgende deel van de dienst uit te stellen tot Opdrachtgever de voorgaande delen heeft beoordeeld.
5. Opdrachtnemer is niet verplicht aanwijzingen te volgen van Opdrachtgever indien deze aanwijzing de inhoud of omvang van de Diensten uit de Overeenkomst wijzigt of aanvult. In het geval Opdrachtnemer de aanwijzing opvolgt, zullen de werkzaamheden die volgen uit deze aanwijzing worden vergoed overeenkomstig de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer maakt indien dit het geval is hierover melding bij Opdrachtgever.
6. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren althans derden bij de uitvoering van de Overeenkomst in te schakelen.
7. Diensten tussen de partijen gelden als geaccepteerd indien Opdrachtgever niet binnen zeven kalenderdagen gedetailleerd en onderbouwd schriftelijk aangeeft waarom de Diensten niet worden geaccepteerd.
8. Indien Opdrachtgever de Diensten niet heeft geaccepteerd, zal de Opdrachtnemer in communicatie treden met Opdrachtgever. Opdrachtnemer zorgt voor gewenste wijzigingen die binnen de geest van de originele Overeenkomst vallen. Indien na levering van de nieuwe Diensten de Diensten wederom niet worden geaccepteerd, heroverwegen de partijen de Diensten. Alle afwijzingen van Diensten dienen schriftelijk goed onderbouwd te worden.
9. Opdrachtnemer begint met het leveren van Diensten indien de aanbetaling zoals bedoeld in artikel 8 is voldaan, indien dit van toepassing is.

5. Wijziging opdracht

1. Indien meerwerk wordt verlangd of de omvang van Diensten wordt gewijzigd door Opdrachtgever, aanvaardt Opdrachtgever dat de tijdsplanning van de Overeenkomst hierdoor wordt beïnvloed. Indien wijzigingen het honorarium beïnvloeden brengt Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover schriftelijk op de hoogte.
2. Indien op grond van enige wijziging in de Diensten extra Diensten moeten worden geleverd door Opdrachtnemer, zullen de werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3. Indien op grond van enige wijziging in Diensten extra Diensten moeten worden geleverd door Opdrachtnemer, en de bijkomende kosten niet meer bedragen dan vijftien procent van de oorspronkelijk overeengekomen totale vergoeding, is Opdrachtnemer niet verplicht deze extra kosten schriftelijk te melden indien deze kosten voortvloeien uit het verzoek van Opdrachtgever voor enige wijziging van opdracht.
4. Indien op grond van enige wijziging in Diensten minder Diensten moeten worden geleverd door Opdrachtnemer, dan betreft de totale vermindering van de originele totale vergoeding niet meer dan twintig procent van de totale vergoeding, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Dit lid is enkel van toepassing indien Opdrachtnemer aantoonbaar aan het leveren van, indien van toepassing verschillende, Diensten is begonnen zoals beschreven in de verschillende Overeenkomsten tussen de partijen.

6. Updates

1. Opdrachtgever is in beginsel verantwoordelijk voor het uitvoeren van updates. Opdrachtgever verricht derhalve zelf inspanningen om officiële updates uit te voeren.
2. Opdrachtgever is verantwoordelijk om een volledige analyse van modules, extensief en overige componenten uit te voeren of hetgeen compatibel is met de nieuwe versie van hetgeen dat geüpdatet wordt, evenals enige itembescherming van mogelijk nieuwe versies.
3. Indien Opdrachtgever zelf updates doorvoert, is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade en aansprakelijkheid die volgt uit het uitvoeren van die update. Dit geldt zelfs indien bij schade na een update uitgevoerd door Opdrachtgever waarbij de schade wordt veroorzaakt door iets dat als dienst geleverd is aan Opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aansprakelijkheid in geval dit lid van toepassing is.
4. Opdrachtnemer voert in beginsel geen updates uit voor Opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

7. Verplichtingen Opdrachtgever

Opdrachtgever is verplicht ten alle tijden alle informatie te delen met Opdrachtnemer welke van belang is voor het verrichten van de Diensten.Indien Opdrachtgever een gebrek constateert in enige dienst van Opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, dient Opdrachtgever dit binnen één werkdag, beginnende vanaf de eerstvolgende werkdag om 0:00, te melden bij Opdrachtnemer. Indien Opdrachtgever een gebrek constateert in enige dienst van Opdrachtnemer na de uitvoering van de Overeenkomst, dient Opdrachtgever dit te melden zoals vermeld in de klachttermijn van artikel 15.Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat Opdrachtnemer op de website van Opdrachtgever een vermelding mag maken naar de website van Opdrachtnemer en op de website van Opdrachtnemer een vermelding mag maken naar de website van Opdrachtgever.

8. Prijs en betaling

Alle prijzen genoemd in offertes of aanbiedingen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die wegens overheidswege worden opgelegd, behalve indien anders schriftelijk medegedeeld aan Opdrachtgever.Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, hebben prijsindicaties, begrotingen, budgetten en/of pre-calculaties van Opdrachtnemer slechts een indicatief karakter en kunnen daaraan geen rechten of verwachtingen worden ontleend. Opdrachtnemer hanteert een aanbetalingsbeleid van 25% van de totaalprijs van de offerte, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer is enkel en alleen verplicht een waarschuwing te geven over het, al dan niet een dreigende, overschrijding van de prijsindicatie, begrotingen, budgetten en/of pre-calculaties. Opdrachtgever zal Opdrachtgever hierover schriftelijk inlichten.Opdrachtnemer zal in de factuur of Overeenkomst met Opdrachtgever overeenkomen wanneer de vergoeding aan Opdrachtnemer moet worden voldaan en op welke manier deze moet worden voldaan. Facturen moeten door Opdrachtgever worden voldaan volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Indien geen specifieke regeling is opgenomen op de factuur dient de factuur binnen veertien kalenderdagen na factuurdatum te worden betaald. Opdrachtnemer is gerechtigd om gedurende de looptijd van de Overeenkomst de prijzen voor de Diensten jaarlijks te indexeren, met ingang van 1 januari. De kosten voor de Diensten worden verhoogd aan de hand van de gepubliceerde CPI-gegevens van het CBS, vermeerderd met ten hoogste 20%, indien niet anders schriftelijk overeengekomen. Indien noodzakelijk geacht volgens Opdrachtnemer kan de indexering worden uitgesteld voor een door Opdrachtnemer bepaalde termijn.Indien klachten, op- of aanmerkingen over verzonden facturen, nota’s en declaratie niet  binnen veertien kalenderdagen na dagtekening van deze facturen, nota’s en declaratie door Opdrachtnemer zijn ontvangen, wordt geacht dat de verzonden facturen, nota’s en declaraties zijn geaccepteerd. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting niet op.Opdrachtgever heeft enkel recht op terugbetaling van de aanbetaling indien het verrichten van de Diensten nog niet gestart is door Opdrachtnemer. In het geval dat Opdrachtnemer enige aantoonbare kosten heeft gemaakt, krijgt Opdrachtgever de aanbetaling niet terug.  Opdrachtnemer is gerechtigd te factureren, te verrekenen dan wel zekerheid voor nakoming door Opdrachtgever te verlangen.Opdrachtgever gaat akkoord met de elektronische facturatie door Opdrachtnemer, indien niet anders schriftelijk overeengekomen.

9. Retentierecht

Opdrachtnemer kan zich jegens Opdrachtgever beroepen op het retentierecht conform artikel 3:290 BW. Indien ingeroepen heeft Opdrachtnemer het recht alle Diensten op te schorten en indien Opdrachtgever het noodzakelijk acht, de gebouwde of de te onderhouden website offline te halen en/of heeft het recht een banner te plaatsen op de website dat er retentierecht wordt uitgeoefend. Slechts indien schriftelijk overeengekomen in de Overeenkomst dat het retentierecht niet geldt, wordt artikel 3:290 BW en het bovenstaande lid uitgesloten. In dat geval sluiten Opdrachtnemer en Opdrachtgever uitdrukkelijk de toepasselijkheid van artikel 3:290 BW uit.

10. Vertrouwelijke informatie

Alle informatie met betrekking tot de Opdrachtgever waarvan bekend is dat deze vertrouwelijk of bedrijfseigen is, of die duidelijk als zodanig gemarkeerd is, wordt door Opdrachtnemer vertrouwelijk behandeld en wordt door de Opdrachtnemer niet openbaar gemaakt of gebruikt, behalve en voor zover een dergelijke openbaarmaking of gebruik redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden van de Opdrachtnemer. Alle informatie met betrekking tot de Opdrachtnemer waarvan bekend is dat deze vertrouwelijk of bedrijfseigen is, of die duidelijk als zodanig gemarkeerd is, wordt door Opdrachtnemer vertrouwelijk behandeld en wordt door de Opdrachtgever niet openbaar gemaakt of gebruikt, behalve voor zover een dergelijke openbaarmaking of gebruik redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden van de Opdrachtgever.De geheimhoudingsplicht geldt voor een periode van vijf jaar na beëindiging van de de laatste Overeenkomst tussen partijen, maar geldt niet ten aanzien van informatie die onafhankelijk door partijen is ontwikkeld, rechtmatig deel gaat uitmaken van het publieke domein of waarvan partijen kennis hebben verkregen vrij van enige geheimhoudingsplicht.

11. Intellectueel eigendom

Voor deze Overeenkomst wordt onder de Diensten alle software, code, documentatie, testen, ontwerpen, grafische afbeeldingen, video’s, content, programmacode of enig ander werk dat door het auteursrecht wordt beschermd, verstaan welke de Opdrachtnemer voor de Opdrachtgever heeft gemaakt tijdens de looptijd van de Diensten beschreven in deze Overeenkomst.De rechten gecreëerd door Opdrachtnemer tijdens een bepaalde periode gaan over op de Opdrachtgever op het moment dat betaald is over die periode. De Diensten die in deze periode zijn ontwikkeld gaat hierbij exclusief over en wordt toegewezen en afgestaan aan de Opdrachtgever, haar opvolgers en rechtverkrijgenden voor eeuwig of voor de langst bestaande wettelijke periode die is toegestaan, met inbegrip van het volgende:Alle klassen of soorten octrooien en octrooiaanvragen, alle werken van auteurschap, met inbegrip van alle auteursrechten en morele rechten in zowel gepubliceerde als ongepubliceerde werken en registraties, toepassingen, uitvindingen, ontdekkingen, ontwerpen, ontwikkelingen, methoden, verbeteringen, ideeën, producten, processen, algoritmen, databases, formules, technieken, knowhow, handelsgeheimen, afbeeldingen, audio- of visuele werken, suggesties, tekeningen, creaties, computerprogramma’s, software, documentatie, trainingsmateriaal, wijzigingen of verbeteringen en andere werken ontwikkeld door of voor de Opdrachtgever. Hierbij inbegrepen alle papieren, zowel tastbare als elektronische dossiers en alle andere vergelijkbare stukken die door de Opdrachtnemer worden opgesteld of geproduceerd in het kader van de uitvoering van de Diensten, al dan niet te beschermen door statuten, gewoonterecht of anderszins;Alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Diensten onder het recht uit Nederland, de Verenigde Staten van Amerika en buitenlands octrooirecht, auteursrecht, handelsgeheimen en andere intellectuele eigendomswetten;Alle auteursrechtelijk beschermde werken, die zijn gebaseerd op vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever. Voor toepassing van deze subparagraaf is een auteurswerk gebaseerd op vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever als het werk enige informatie van vertrouwelijke informatie bevat.De Opdrachtnemer heeft na volledige betaling van een op dat moment geldende vergoeding zoals beschreven in artikel 4 van deze Overeenkomst geen rechten meer op de Diensten. Hetgeen dat met een dienst die op dat moment geldende periode enig iets heeft ontwikkeld gaat over en wordt het enige en exclusieve eigendom van de Opdrachtgever. Niets in deze Overeenkomst mag zodanig worden geïnterpreteerd dat Opdrachtnemer na een volledige betaling te hebben ontvangen nog rechten kan ontlenen aan de Diensten. De Opdrachtgever heeft het recht om alle geleverde Diensten, na volledige betaling, te gebruiken, aan derden te autoriseren of in licenties te geven of af te dragen, in alle materies en media en in alle distributiekanalen, welke reeds bekend zijn of nog bedacht worden, over de gehele wereld tot in de eeuwigheid, zonder enige verplichting aan de Opdrachtnemer.Voor zover wettelijk toegestaan en mogelijk is zal Opdrachtnemer afstand doen van alle morele rechten op het geleverde middels de Diensten en ervoor zorgen dat haar werknemers en aannemers die betrokken zijn bij de Diensten hier afstand van doen. De Opdrachtgever verleent de Opdrachtnemer toestemming om te vermelden dat Opdrachtnemer een opdracht uitvoert of heeft uitgevoerd voor Opdrachtgever, hetgeen door Opdrachtnemer gebruikt kan worden voor promotionele referenties en marketingmateriaal, inclusief logo’s van Opdrachtgever.

12. Klachtentermijn

Enige klachten over reeds geleverde Diensten van Opdrachtnemer moeten binnen 7 kalenderdagen na ontdekking, op het moment dat de ontdekking redelijkerwijs had moeten plaatsvinden of na oplevering van de werkzaamheden schriftelijk aan Opdrachtnemer worden medegedeeld.Indien een klacht voortkomt uit hetgeen wat tussen partijen is afgesproken en Opdrachtnemer deze klacht gegrond acht, verricht Opdrachtnemer de mogelijke werkzaamheden om alsnog aan de reeds gesloten Overeenkomst te voldoen. Indien Opdrachtgever mogelijke herstelwerkzaamheden zinloos acht, omdat de fouten bij wijze van niet te herstellen zijn, moet Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk op de hoogte brengen van de gebreken.

13. Aansprakelijkheid

Indien Opdrachtgever herstelwerkzaamheden zinloos acht zoals beschreven in artikel 12 lid 3 en Opdrachtgever Opdrachtnemer hierover niet schriftelijk binnen de termijn van artikel 12 lid 1 op de hoogte brengt van de onmogelijke nakoming, vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer voor alle mogelijke aansprakelijkheid die volgt uit het niet nakomen. Opdrachtnemer betaalt tevens geen bijkomende en extra kosten voor de herstelwerkzaamheden door derden verricht aan Opdrachtgever.Indien Opdrachtgever de termijn zoals beschreven in artikel 13 lid 1 niet in acht neemt en deze overschrijdt, ofwel niet binnen de gestelde termijn van artikel 12 lid 1, volgt schadeloosstelling van alle aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor alle reeds geleden en toekomstige schade van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever een gebrek constateert in enige dienst, en binnen de klachtentermijn aangehaald in artikel 7 lid 2 en 3 van dit artikel de klacht niet heeft gemeld bij Opdrachtnemer heeft Opdrachtnemer vanaf dat moment geen recht op restitutie van het gefactureerde bedrag en  geleverde Diensten. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle aansprakelijkheid waarbij Opdrachtnemer niet meer aansprakelijk is voor alle reeds geleden en toekomstige schade vanwege het geconstateerde gebrek.Enige aansprakelijkheid of kosten die volgen uit het gebruiken van afbeeldingen van Opdrachtgever, al dan niet door Opdrachtgever zelf verstrekt zijn voor Opdrachtgever, voor zover deze afbeeldingen op een redelijke manier worden gebruikt zoals beschreven in artikel 11 lid 5.De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen en/of onrechtmatige daad is beperkt tot de vergoeding van de door de Opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekering van Opdrachtnemer wordt uitgekeerd, dan wel tot maximaal het bedrag van de voor de uitvoering van de Overeenkomst bedongen vergoeding, waarbij in het geval van een duurOvereenkomst de bedongen vergoeding geldt voor de duur van een half jaar.Onder de directe schade zoals beschreven in het bovenstaande lid wordt exclusief verstaan:Redelijke kosten die Opdrachtgever moet maken om de prestaties van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt niet vergoed indien de Overeenkomst door of op verzoek van de Opdrachtgever wordt beëindigd.Redelijke kosten die de Opdrachtgever heeft moeten maken voor het langer operationeel houden van haar oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen, doordat Opdrachtnemer niet op een schriftelijk, concrete en bindende leverdatum heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van eventuele vertraagde levering.Redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de directe schade in de zin van deze Overeenkomst;Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze Overeenkomst.

14. Gebrek en verzuim

Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig, binnen de overeengekomen termijn van artikel 8 lid 5, betaalt, krijgt Opdrachtgever een betalingsherinnering van 3 kalenderdagen, indien niet anders schriftelijk vermeld.Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen na een betalingsherinnering niet heeft voldaan, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, heeft Opdrachtnemer het recht de vordering op Opdrachtgever te verpanden, te cessioneren, vruchtgebruik op te vestigen en te verkopen aan een partij naar wens van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is ten alle tijden in het geval van het uitblijven van de betaling gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten van externe en interne deskundigen, te verhalen op Opdrachtgever.Opdrachtnemer is gerechtigd het retentierecht uit te voeren van artikel 8 indien lid 1 van toepassing is. Opdrachtnemer heeft het recht alle Diensten die zich nog onder Opdrachtnemer vallen op te schorten en onder zich te houden indien lid 1 of 2 van toepassing is. Zolang Opdrachtnemer niet de volledige overeengekomen verplichtingen en eventueel andere verplichtingen volgend uit nadere Overeenkomsten of deze algemene voorwaarden voldaan heeft, zal Opdrachtnemer alle Diensten die zich nog onder Opdrachtnemer vallen slechts vrijgeven op het moment dat de volledige verplichtingen zijn voldaan.  Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen na een betalingsherinnering niet heeft voldaan, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een boete verschuldigd zoals bedoeld in lid 10.Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen na een betalingsherinnering niet heeft voldaan, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een terugkerende boete, ingaande op één kalendermaand na de eerste boete van het vorige lid, verschuldigd zolang de totale verplichtingen niet zijn voldaan, zoals bedoeld in lid 10.Indien de eerste boete zoals bedoeld in lid 7 valt op een 29ste, 30ste of 31ste kalenderdag van de maand valt, wordt de boete zoals beschreven in lid 8 elke 28ste van de maand bij de openstaande verplichtingen opgeteld.De boete, zoals bedoeld in dit artikel, die wordt ingeroepen door Opdrachtnemer die ten laste komt van Opdrachtgever bedraagt:Over de eerste €10.000,- van de openstaande verplichtingen: 15%;Over het meerdere tot €50.000,- van de openstaande verplichtingen: 10%;Over het meerdere: 5%.Indien schade voor Opdrachtnemer aantoonbaar hoger is dan de boete zoals bedoeld in dit artikel, komen deze voor vergoeding in aanmerking indien deze schade de boete zoals bedoeld in dit artikel overschrijdt. Vorderingsrechten op Opdrachtnemer ten bate van Opdrachtgever zijn niet overdraagbaar conform art. 3:83 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

15. Ontbinding en beëindiging

Elke partij mag de Overeenkomst beëindigen door de andere partij daarvan dertig kalenderdagen van tevoren schriftelijk in kennis te stellen nadat de minimumtermijn, zoals beschreven in de Overeenkomst, is afgelopen. De ontvangende partij bevestigt onverwijld de ontvangst van de kennisgeving van beëindiging, met vermelding van de exacte datum waarop de beëindiging zal plaatsvinden. De juiste bezorging van de kennisgeving van beëindiging is de verantwoordelijkheid van de kennisgevende partij. Indien niet anders overeengekomen bedraagt de minimum termijn 2 maanden.Indien de opzegging door de Opdrachtnemer wordt geïnitieerd, zal de Opdrachtnemer de Diensten blijven leveren aan de Opdrachtgever in overeenstemming met de Overeenkomst gedurende ten minste dertig kalenderdagen na ontvangst door de Opdrachtgever van de kennisgeving van beëindiging, tenzij de partijen anders overeenkomen of de Opdrachtnemer de kennisgeving van beëindiging geeft vanwege wanbetaling door de Opdrachtgever.Indien de opzegging door de Opdrachtgever wordt geïnitieerd, kan de Opdrachtgever de Diensten van de Opdrachtnemer blijven ontvangen gedurende de periode van de kennisgeving van beëindiging op basis van de voorwaarden zoals uiteengezet in deze Overeenkomst. De Opdrachtgever betaalt de Opdrachtnemer voor de Diensten die onder deze Overeenkomst zijn verleend.Elke partij kan deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen, met opgave van reden en zonder aansprakelijkheid, in het geval de andere partij een verplichting uit deze Overeenkomst niet nakomt of niet nakomt en deze niet-nakoming of de schending niet herstelt binnen een periode van zeven kalenderdagen, beginnende vanaf de eerstvolgende werkdag om 0:00, na ontvangst van een schriftelijke en elektronische kennisgeving van de andere partij, mits de alle toepasselijke vereisten beschreven in deze voorwaarden correct zijn doorgelopen.

16. Verbod op werving van werknemers en partners

Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst en gedurende twee jaar na de beëindiging van deze Overeenkomst zal de Opdrachtgever geen enkele voormalige of huidige werknemer, agent, aannemer, consultant of enig ander individu dat al dan niet voor een vaste of tijdelijke aanstelling is verbonden aan de Opdrachtnemer ertoe aanzetten om zijn of haar dienstverband, relatie of associatie met de Opdrachtnemer te beëindigen.De Opdrachtgever stemt ermee in dat, gedurende de hierboven vermelde periode, hij niet bewust een dienstverband zal aanbieden aan, in dienst nemen van, betrekken bij, gebruiken van of op eniger wijze, direct of indirect, als werknemer, agent, consultant, aannemer, teamlid of anderszins, een werknemer, agent, aannemer, consultant van, of enig individu verbonden met de Opdrachtnemer die een van de Diensten in verband met deze Overeenkomst heeft uitgevoerd, zonder eerst te voldoen aan de voorwaarden uitgezet in lid 4 van dit artikel en de schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer te verkrijgen. De Opdrachtgever dient de Opdrachtnemer onmiddellijk op de hoogte te stellen als een van de werknemers, aannemers, agenten, consultants of andere personen die de Diensten van de Opdrachtnemer hebben uitgevoerd een actie onderneemt waardoor de Opdrachtgever in strijd met deze bepaling handelt.In het boven beschreven geval waarbij de Opdrachtgever binnen de gestelde termijn in dit artikel direct of indirect een individu, zoals in dit artikel beschreven, in dienst wil nemen, wil betrekken of wil gebruiken, moet de Opdrachtgever een vergoeding van €70.000,-, zegge zeventigduizend euro, per individu aan de Opdrachtnemer betalen. Deze vergoeding is verschuldigd en betaalbaar voordat de inhuur van de individu plaatsvindt. De partijen komen uitdrukkelijk overeen dat dit bedrag geen boete is, maar een overeengekomen bedrag is van een vaste schadevergoeding die door de partijen te goeder trouw wordt vastgesteld in het geval dat de Opdrachtgever haar verplichtingen uit hoofde van dit artikel niet nakomt. Opdrachtnemer heeft recht op vergoeding van kosten en redelijke advocatenhonoraria die op basis van dit artikel zijn gemaakt.

17. Fair use contact

Opdrachtnemer staat ervoor om de gehele werkweek tussen 9:00 en 17:00 bereikbaar te zijn voor Opdrachtgever.Indien Opdrachtgever Opdrachtnemer telefonisch contacteert buiten de genoemde tijden in lid 1, heeft Opdrachtnemer het recht extra kosten te rekenen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen in de serviceovereenkomst.De kosten beschreven in lid 2 bedragen, afgerond naar de volgende minuut:Bij telefonisch contact: €6,- per minuut;Voor de gewerkte uren n.a.v. het contact: €120,- per uur.

18. Force majeure

Met inachtneming van een voorafgaande beschreven schriftelijke opzegtermijn van dertig kalenderdagen kan elk van de partijen, naast elk ander recht of rechtsmiddel waarin deze Overeenkomst of de wet voorziet, deze Overeenkomst beëindigen met opgave van reden en zonder aansprakelijkheid indien zich een van de volgende gebeurtenissen voordoetIndien Opdrachtnemer failliet wordt verklaard door de rechtbank of er een curator wordt aangesteld;Indien, in het geval dat Opdrachtgever een natuurlijk persoon is, Opdrachtgever failliet wordt verklaard door de rechtbank;Indien door brand, storm, regenval of andere natuurverschijnselen het kantoor of de serverruimte van Opdrachtnemer of Opdrachtgever wordt beschadigd waardoor nakoming van de Overeenkomst niet langer mogelijk is;Indien door aanslag, terrorisme, oorlog of enig ander handelen van een persoon, bedrijf of de overheid het kantoor of de serverruimte van Opdrachtnemer of Opdrachtgever ontneemt of beschadigd waardoor nakoming van de Overeenkomst niet langer mogelijk is of nakoming redelijkerwijs niet langer kan worden verwacht door een van de partijen;Indien door een pandemie en epidemie bij een van de partijen nakoming niet langer mogelijk is;Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is: het overlijden van Opdrachtgever. Met inachtneming van het bovenstaande zullen bepalingen van dit artikel enkel de toekomstige betalingsverplichtingen buiten werking laten treden. Betalingsverplichtingen die reeds bestonden blijven in stand. In het geval van faillissement moet de vordering ter verificatie worden ingediend bij de curator van de failliet.

19. Wijzigingen en rechtskeuze

Indien Opdrachtnemer het noodzakelijk acht deze Algemene Voorwaarden te veranderen tijdens de looptijd van enige Overeenkomst, heeft Opdrachtnemer het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Opdrachtnemer meldt dit schriftelijk bij Opdrachtgever. Geschillen tussen de partijen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst worden in de eerste plaats beslecht door middel van onderhandelingen te goeder trouw tussen de partijen.Deze Overeenkomst wordt geïnterpreteerd en gehandhaafd naar Nederlands recht. De bewoordingen van deze Overeenkomst worden geacht het resultaat te zijn van onderhandelingen tussen de partijen of hun respectievelijke raadslieden. Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met deze Algemene Voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam.